Email:cnfuruide@gmail.comCông ty TNHH kim loại sản phẩm Hà Nam bạn bè

Công ty TNHH kim loại sản phẩm Hà Nam bạn bè

Dây thép mùa xuân

Lò xo thép được sử dụng để làm cho mùa xuân (mùa XUÂN) hoặc dây (DÂY MẪU) của một sợi dây. Theo xuân các sử dụng khác nhau, làm mùa xuân bằng cách cần thiết của lò xo dây có nhiều loại, như yêu cầu hạ thấp làm nệm mùa xuân mùa xuân dây (gọi nệm dây), và làm giảm xóc lò xo dây, và do treo dây mùa xuân mùa xuân, và làm động cơ Van lò xo dây và màn trập máy ảnh làm mùa xuân có dây và vv. , mặc dù không thống nhất của tiêu chuẩn phân loại tên, dây yêu cầu chất lượng là khác nhau. Mùa xuân thép dây cũng có thể được phân loại theo quá trình, chẳng hạn như dây điện mùa xuân mùa xuân dây (không chì cứng điều trị trước khi vẽ), cấp bằng sáng chế sản xuất, mạ mùa xuân thép dây, dầu-quenched mùa xuân thép dây, vv.